Algemeen

Hoe kan ik als werkgever een kennismigrant in dienst nemen?

Erkenning als referent verplicht

Kennismigranten zijn hoogopgeleide buitenlanders met de nationaliteit van een land buiten de EU, de EER of Zwitserland, die naar Nederland komen om een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie.  

U kunt alleen een kennismigrant naar Nederland laten komen als u een erkend referent bent. U heeft een aantal rechten en plichten als erkend referent. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een snellere procedure en eigen verklaringen. U selecteert kennismigranten die aan de voorwaarden voldoen voor toelating en verblijf in Nederland. Ook geeft u voorlichting daarover aan mogelijke kandidaten.

U vraagt de erkenning als referent aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiervoor gebruikt het formulier Aanvraag erkenning referent .

Procedures voor kennismigrant

U start de procedure voor Toegang en Verblijf (TEV) bij de IND. De IND gaat na of er bezwaren zijn tegen de toelating op grond van de openbare orde of veiligheid. Dit onderzoek duurt ongeveer 2 weken. Is de uitslag van het onderzoek positief en voldoet de kennismigrant aan de overige voorwaarden voor vreemdelingen? Dan kan hij een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) afhalen bij de Nederlandse ambassade. Met de mvv kan hij naar Nederland komen en zijn verblijfsvergunning afhalen bij de IND. 

Heeft de kennismigrant geen mvv nodig? Dan kunt u de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning nog starten terwijl de kennismigrant al in Nederland is.

Tewerkstellingsvergunning

Een kennismigrant heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Inkomensgrens kennismigranten

U moet de kennismigrant een inkomen betalen dat boven een vastgestelde grens ligt.

Uitzonderingen op de inkomensgrens

De inkomensgrens geldt niet in gevallen waarin de kennismigrant:

  • als promovendus bij een universiteit of onderzoeksinstelling gaat werken;
  • arts in opleiding tot specialist is;
  • als gastdocent.

In die gevallen mag het inkomen niet minder dan het minimumloon zijn.

Voor studenten van buiten de EU die afstuderen aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, gelden afwijkende regels. Zij hebben een jaar de tijd om een baan te vinden als kennismigrant. Als zij een baan vinden, dan geldt ook voor hen een inkomensgrens.

Europese kennismigrantenregeling

Naast de nationale kennismigrantenregeling is er de Europese kennismigrantenregeling: de Europese blauwe kaart. Hiervoor geldt een hogere inkomenseis en geldt een opleidingseis.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik als EU-burger langer dan 3 maanden in Nederland verblijven?
Moet ik als vreemdeling mijn verhuizing doorgeven aan de vreemdelingendienst?
Wat is de Koppelingswet?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON