Algemeen

Hoe krijg ik als vader gezag als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb?

Voorwaarden aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag

Om gezamenlijk ouderlijk gezag te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U doet samen het verzoek.
  • Het kind is geboren en u heeft als vader het kind erkend.
  • U bent allebei meerderjarig (of de moeder is meerderjarig verklaard).
  • U bent niet getrouwd met elkaar en u heeft ook geen geregistreerd partnerschap.
  • U staat geen van beide onder curatele.
  • Een van u heeft al alleen het gezag.
  • U bent allebei in staat het gezag uit te oefenen.
  • U bent niet door de rechter ontheven uit het ouderlijk gezag.
  • U heeft niet al eerder een aantekening in het gezagsregister laten maken voor hetzelfde kind.

Samenlevingscontract en gezamenlijk ouderlijk gezag

Heeft u als vader van uw kind een samenlevingscontract met de moeder, dan heeft u niet automatisch het gezag over uw kind. U kunt samen het gezag aanvragen bij de griffie van de rechtbank. U moet het kind wel hebben erkend.

Indienen verzoek gezamenlijk ouderlijk gezag

U kunt gezamenlijk gezag digitaal aanvragen of met het aanvraagformulier 'Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige'. Beide mogelijkheden vindt u op de website rechtspraak.nl (onder Gezag).

U moet het formulier samen invullen. Op het formulier vult u bij verzoeker I de gegevens van de moeder in. Bij verzoeker II vult u de gegevens van de vader in. Bij het aanvraagformulier moet u een aantal bewijsstukken indienen. Bijvoorbeeld een afschrift van de geboorteakte. Dit staat aangegeven op het formulier.

Het formulier met de benodigde documenten kunt u opsturen of afgeven bij iedere rechtbank in Nederland. Ook als uw kind niet in Nederland geboren is of de geboorteplaats van uw kind onbekend is.

Kosten aanvraag gezamenlijk ouderlijk gezag

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank kost niets. Er zijn wel kosten verbonden aan de documenten die u bij de gemeente moet halen voor het indienen van een aanvraag.

Geen termijn indienen verzoek gezamenlijk ouderlijk gezag

Aan het indienen van het verzoek voor het uitoefenen van gezamenlijk gezag is geen termijn verbonden. 

Weigeren moeder gezamenlijk ouderlijk gezag

Gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via de griffie van de rechtbank kan alleen als u het verzoek samen doet. Wilt u als vader gezamenlijk gezag maar is de moeder het hier niet mee eens, dan kunt u het verzoek niet doen. Wel kunt u dan als vader naar de rechter stappen om te vragen het gezamenlijk ouderlijk gezag toch toe te kennen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Voorwaarde hierbij is dat u het kind heeft erkend.

Aantekening in het gezagsregister

De griffier van de rechtbank kijkt of u aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, maakt de griffier een aantekening in het gezagsregister. Vanaf dat moment bent u samen verantwoordelijk voor het kind. U kunt bij de griffie van de rechtbank waar het verzoek is ingediend, navragen of er een aantekening is gemaakt in het gezagsregister.

Inzage en uittreksel gezagsregister

Alle rechtbanken zijn aangesloten op het Centraal Gezagsregister. Dit register is openbaar. U heeft het recht dit register op aanvraag in te zien. De griffier van de rechtbank is verplicht u op aanvraag een uittreksel uit dit register te verstrekken. U heeft een uittreksel nodig als u wilt aantonen wie het ouderlijk gezag heeft over uw kind.

Om het gezagsregister in te zien of om een uittreksel uit het register te ontvangen, dient u een schriftelijk verzoek in bij de rechtbank. U kunt het beste uw verzoek indienen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank. Het inzien van het register en het opvragen van een uittreksel uit het gezagsregister is gratis.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?
Wat is gezag over een kind?
Hoe krijg ik de voogdij over een kind?
Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind?
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gezamenlijk gezag te krijgen met mijn partner?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON