Algemeen

Wanneer eindigt mijn gezag over een kind?

Beëindiging ouderlijk gezag

Bij opvoedproblemen krijgt u meestal eerst te maken met door de gemeente georganiseerde lokale hulp. Bij huiselijk geweld en kindermishandeling kan uw gezin ook te maken krijgen met Veilig Thuis. Veilig Thuis of een instelling voor jeugdhulp helpt uw gezin om de problemen vrijwillig op te lossen.

Heeft de vrijwillige hulp geen effect gehad of wilt u of uw kind de hulpverlening niet accepteren? Dan schakelt een instelling voor jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) in. De raad onderzoekt of de ontwikkeling van uw kind in ernstig in gevaar is. Is dit het geval, dan vraagt de raad de kinderrechter om uw gezag over uw kind te beëindigen.

De rechter kan dan bepalen dat iemand anders voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over uw kind krijgt. Sinds 1 januari 2015 is hiervoor 1 gezagsbeëindigende maatregel. Vóór deze datum waren er 2 maatregelen: ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Deze maatregelen zijn opgegaan in de nieuwe maatraatregel.

Beslissing kinderrechter beëindiging gezag

Tijdens een rechtszitting wil de kinderrechter ook uw mening horen. Een advocaat kan u daarin bijstaan. Als uw kind 12 jaar of ouder is, vraagt de rechter ook zijn mening.

Besluit de kinderrechter dat iemand anders voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over uw kind krijgt? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit .

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter, dan moet u een advocaat inschakelen die voor u in hoger beroep gaat.

Uitvoering gezagsbeëindigende maatregel

Tot en met 2014 stonden kinderen onder toezicht van Bureau Jeugdzorg. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de gezagsbeëindigende maatregel. Gemeenten maken hiervoor afspraken met gecertificeerde instellingen die in hun regio de maatregel uitvoert.

Een gecertificeerde instelling krijgt voor (on)bepaalde tijd het gezag over uw kind. Zij oefenen in dat geval de voogdij over uw kind uit. Uw kind wordt opgevoegd in een pleeggezin of tehuis. U heeft als ouder officieel niets meer over uw kind te zeggen. De voogd betrekt u wel voor zover mogelijk en informeert u over uw kind.

Duur gezagsbeëindigende maatregel

De beëindiging van het gezag duurt tot uw kind 18 jaar is. Wel kunt u na verloop van tijd aan de rechter vragen om u weer het gezag over uw kind te geven.

Einde gezamenlijk ouderlijk gezag

Gaan u en uw partner uit elkaar, dan kunt u aan de rechter vragen het gezag aan een van u toe te kennen.

Heeft u als ouder en niet-ouder gezamenlijk gezag en gaat u uit elkaar? Dan kan het gezamenlijk gezag worden beëindigd op uw eigen verzoek of op verzoek van uw partner. U moet hiervoor beiden of ieder afzonderlijk een verzoek indienen bij de rechtbank. Nadat het gezamenlijk gezag is beëindigd, blijft de niet-ouder onderhoudsplichtig. De niet-ouder houdt deze onderhoudsplicht zolang als het gezamenlijk gezag heeft geduurd.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer vindt er een veiligheidsonderzoek plaats?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Hoe regel ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON